Uw inspectiespecialist


Monumentenwacht Noord-Brabant heeft zich vergaand gespecialiseerd in het uitvoeren van volledige, vakkundige en verantwoorde inspecties. Volgens de wensen van de klant.

 

Volledig
Onze inspectiesystematiek is zo opgezet dat elk onderdeel ‘aan de beurt komt’. De kans dat een vertrek of constructieonderdeel onbedoeld wordt vergeten, is minimaal. Een doordachte methodiek, een beproefde werkwijze en diverse tekeningen en dakplattegronden maken het mogelijk eventuele gebreken zo nauwkeurig mogelijk te lokaliseren.
Om goed te kunnen beoordelen in welke staat de diverse onderdelen van een gebouw zich bevinden, is het gewenst om daar steeds zo dicht mogelijk bij te komen. Dit geldt voor zowel het exterieur als het interieur.
Monumentenwacht beschikt over vele mogelijkheden om ook op moeilijk bereikbare plaatsen goed te kunnen inspecteren. Hierbij valt te denken aan diverse soorten ladders en aan klimuitrustingen. In bijzondere gevallen, zoals bij kerktorens, kunnen onze inspecteurs van bovenaf aan lange lijnen ‘abseilen’ om gevels van dichtbij te bekijken.
Verder beschikken onze inspecteurs over uiteenlopende gereedschappen en hulpmiddelen (zoals zaklampen) om ook in kruipruimtes, kelders, gewelven en andere moeilijk bereikbare plaatsen doeltreffend hun werk te kunnen doen.

 

Vakkundig
Onze inspecteurs zijn bouwkundig geschoolde vakmensen. Vaak hebben zij ruime ervaring in de verbouw en restauratie. Door scholing en opleiding zijn zij thuis in de vele historische constructies, technieken en materialen. Daarnaast hebben zij cursussen gevolgd op het gebied van onder meer rapportage, ehbo, arbeidsomstandigheden en veiligheid. Ook via vakliteratuur, excursies, symposia en uitwisseling van ervaringen met collega’s en andere vakmensen blijven zij permanent hun kennis vergroten.

 

Verantwoord
Alle werkzaamheden op, aan en in de objecten moeten vanzelfsprekend op verantwoorde wijze worden uitgevoerd. Diverse wetten en regels stellen eisen aan de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de medewerkers. Daarom beschikken onze inspecteurs onder meer over professionele kleding, schoeisel en uiteenlopende beschermingsmiddelen.
Een belangrijke bepaling is, eenvoudig weergegeven, dat er alleen op daken mag worden gewerkt als de inspecteurs zich met hun klimuitrusting kunnen vastmaken aan deugdelijke (gecertificeerde) en goed bevestigde dakhaken of ankerpunten. Daarnaast is aandacht nodig voor onder meer goede verlichting, betrouwbare ladders, trappen en loopbruggen, voldoende dakluiken en, waar nodig, beloopbare goten. Met uitzondering van verlichting zijn de te treffen voorzieningen voor rijksmonumenten in principe subsidiabel. Meer informatie vindt u in de brochure Veilig werken in en op monumenten.
Voor grote monumentale gebouwen is een objectgerichte risicoinventarisatie met inspectieplan vereist. Daarin wordt onder meer aangegeven welke delen van het object wel en niet veilig te inspecteren zijn.

 

Volgens uw wensen
Monumentenwacht zorgt voor een passende inspectiefrequentie voor elk aangemeld object. In het verleden werd als regel één inspectie per jaar aangehouden. Momenteel wordt de frequentie steeds nauwkeuriger afgestemd op de aard van het object. Vanzelfsprekend wordt hierbij ook rekening gehouden met de wensen van de abonnee.
Verder kunnen abonnees ook tussentijds bij Monumentenwacht terecht. Is er schade, zijn er vragen over onderhoud, wilt u advies over de beste aanpak? U kunt altijd bellen of mailen. Zo nodig maken we een afspraak voor een tussentijds bezoek.

 

Rapportage
Inspecteren alleen is niet genoeg. De bevindingen moeten ook worden vastgelegd, zodat de eigenaar of beheerder, maar ook uitvoerende partijen en subsidieverstrekkers, inzage hebben in de onderhoudstoestand van het object. En in de noodzakelijk geachte maatregelen.
Voor de rapportage is een systematiek ontwikkeld die snel inzicht geeft in de onderhoudstoestand van het object en die tevens voldoet aan diverse nationale en internationale normen (NEN 2767 Conditiemeting van bouw- en installatiedelen). Deze systematiek staat bekend onder de naam COMEET.

 

Kleinschalig herstel- en onderhoudswerk
Tijdens of direct aansluitend op het inspectiewerk voeren onze inspecteurs waar nodig kleinschalige onderhoudsmaatregelen en (nood)reparaties uit. Zij zijn dan immers ter plekke. Liever dan op te schrijven dat de goot vervuild is, halen ze er de trekker doorheen. Of ze vervangen die gebroken daklei. Of brengen met een bitumineus ‘plakband’ een noodverband aan in de lekkende goot. In de rapportage wordt uiteraard vermeld waar definitief herstel noodzakelijk is.

 

Typen objecten
Monumentenwacht Noord-Brabant inspecteert verschillende typen objecten. De aard en omvang van de inspecties zijn hier volledig op afgestemd. Op de volgende pagina’s wordt nader ingegaan op de inspectie van:


 

 
Monumentenwacht Noord-Brabant Sparrendaalseweg 5 NL 5262 LR Vught T:0411-643 366 info@mwnb.nl