Beschermde stads- en dorpsgezichten

 

De Erfgoedwet bevat onder meer bepalingen over de aanwijzing en bescherming van stads- en dorpsgezichten. De wet spreekt in dit verband van ‘groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden’. Er zijn in Nederland ongeveer vierhonderd beschermde stads- en dorpsgezichten aangewezen; hiervan bevinden zich er ruim veertig in Noord-Brabant.

 

De ministers van OCW en VROM kunnen gezamenlijk besluiten om een stads- of dorpsgezicht een beschermde status te verlenen. Een dergelijke aanwijzing betekent onder meer dat de bescherming wordt geregeld in een specifiek bestemmingsplan. De bescherming van een stads- of dorpsgezicht is gericht op de totaliteit van de bebouwing en de open ruimte, op de samenhang daartussen, en op de waarde van het geheel.

 

Voor gemeentelijke en rijksmonumenten die zich in een beschermd stads- of dorpsgezicht bevinden, gelden onverkort alle bepalingen die de desbetreffende status met zich meebrengt. Voor de overige objecten, vaak aangeduid als de beeldbepalende panden, gelden de bepalingen uit het bestemmingsplan. Deze zijn in het algemeen strenger dan die voor objecten buiten een beschermd stads- of dorpsgezicht, maar minder streng dan de bepalingen voor beschermde monumenten.

 

Of een pand zich bevindt in een beschermd stads- of dorpsgezicht, is te achterhalen via de website www.cultureelerfgoed.nl. Deze bevat een overzicht van aangewezen en in procedure zijnde stads- en dorpsgezichten. Zoek op genoemde site bijvoorbeeld op ‘overzicht dorpsgezichten’. De (website van de) desbetreffende gemeente kan nadere informatie verstrekken over de afbakening van het gebied en de bepalingen uit het bestemmingsplan.

 

 
Monumentenwacht Noord-Brabant Sparrendaalseweg 5 NL 5262 LR Vught T:0411-643 366 info@mwnb.nl