Erfgoedwet

 
Op 1 juli 2016 is de nieuwe Erfgoedwet, die daarmee de Monumentenwet uit 1988 vervangt, in werking getreden. De Erfgoedwet vervangt tevens andere wetten en regelgeving op het gebied van cultureel erfgoed, zoals de Wet tot behoud van cultuurbezit en de regeling materieel beheer museale voorwerpen et cetera. Samen met de komende Omgevingswet vormt de Erfgoedwet het juridische kader voor de bescherming van rijksmonumenten.
 
In de Erfgoedwet is vastgelegd hoe met ons erfgoed wordt omgegaan, wie welke verantwoordelijkheden daarin heeft en hoe toezicht daarop wordt uitgeoefend. 
 
De Erfgoedwet is van toepassing op rijksmonumenten. Dat zijn er in totaal meer dan 60.000. Hiervan bevinden zich er ongeveer 6.000 in Noord-Brabant. Dit zijn gebouwen of andere objecten die om hun nationale cultuurhistorische waarde door de rijksoverheid zijn aangewezen als beschermd monument.
 
De Erfgoedwet vormt de basis voor de bescherming van cultureel erfgoed door het Rijk. Onder de wet vallen ook groene monumenten, zoals tuinen en parken, en archeologische monumenten. De wet richt zich op de aanwijzing van rijksmonumenten en rijksbeschermde stads- en dorpsgezichten, vergunningen, de instandhoudingssubsidie en herbestemmingssubsidie.
 
Wat betekent dit voor eigenaren van een rijksmonument:
 
Subsidie instandhouding
De subsidiebepalingen voor de instandhouding van monumenten wijzigen inhoudelijk niet.  Wel is het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2013 (Brim 2013) komen te vervallen. De Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) is rechtstreeks op de Erfgoedwet gebaseerd en vervangt daarmee de Brim 2013.
 
Aanwijzing van rijksmonumenten
De huidige praktijk en de criteria voor aanwijzing van rijksmonumenten blijven gelijk. Ook in de toekomst komen er slechts een beperkt aantal rijksmonumenten bij.
 
Instandhoudingsplicht
Een belangrijk aspect dat in de Erfgoedwet is geregeld is de instandhoudingsplicht voor rijksmonumenten. De eigenaar van een door het Rijk beschermd monument heeft de plicht om dit monument zodanig te onderhouden dat de instandhouding gewaarborgd is.
 
Bescherming van rijksmonumenten
Voor de bescherming van rijksmonumenten blijft veel hetzelfde. Wat wel verandert is dat de vergunningverlening voor archeologische rijksmonumenten zal gaan worden geregeld in de komende Omgevingswet.
 
Interieurensembles
In de Erfgoedwet is de mogelijkheid opgenomen een rijksmonument tezamen met cultuurgoederen als ensemble te beschermen wanneer deze samenhang van bijzondere cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis is.
 
Klik hier (http://cultureelerfgoed.nl/dossiers/erfgoedwet) voor de volledige tekst van de Erfgoedwet.
 
Hier vindt u nadere informatie over wetten en regelingen.
 

 

 
Monumentenwacht Noord-Brabant Sparrendaalseweg 5 NL 5262 LR Vught T:0411-643 366 info@mwnb.nl