Status monument bepalend

 

Er zijn wetten en regelingen om bouwwerken tot beschermd monument aan te wijzen en deze bescherming te waarborgen. Denk hierbij aan bepalingen over toegestane wijzigingen en (doorgaans niet-toegestane) sloop. Daarnaast zijn er regelingen om de instandhouding van monumenten financieel te ondersteunen (subsidies en fiscale aftrek) of aantrekkelijker te maken (laagrentende leningen).

 

Welke regels van toepassing zijn, wordt in de eerste plaats bepaald door de status van het beschermde object. Dit kan een rijksmonument of een gemeentelijk monument zijn.

 

Voor rijksmonumenten is in het algemeen duidelijk welke regels gelden. Er moet wel goed worden bekeken tot welke categorie binnen de rijksmonumenten het object behoort, vooral wat betreft de financiële mogelijkheden. Verder is de laatste jaren gebleken dat de bepalingen omtrent subsidie snel kunnen veranderen.

 

De regels voor bescherming en ondersteuning van gemeentelijke monumenten worden per gemeente vastgesteld. Hierbij zijn grote verschillen mogelijk. Voor meer informatie wordt daarom allereerst verwezen naar (de website van) de desbetreffende gemeente.

 

Een bijzondere groep vormen de zogeheten beeldbepalende panden. Dit zijn gebouwen die niet afzonderlijk de status van beschermd monument bezitten, maar wel behoren tot een op grond van de Monumentenwet 1988 aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht.

 

De wettelijke basis voor de monumentenzorg wordt gevormd door de Erfgoedwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De laatste is van kracht sinds 2010. Daarnaast gelden er diverse besluiten, verordeningen en fiscale en subsidieregels. Hoewel er al geruime tijd wordt geprobeerd de regelgeving eenvoudiger te maken, is er nog altijd sprake van een grote diversiteit en differentiatie in de bepalingen over bescherming en financiële ondersteuning.

 

De belangrijkste wetten en regelingen worden op deze website kort omschreven. Diverse links geven toegang tot meer gedetailleerde informatie.

 

Zowel rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten als beeldbepalende panden komen in aanmerking voor een abonnement bij Monumentenwacht Noord-Brabant.

 

Komt u er zelf niet naar tevredenheid uit? Monumentenwacht Noord-Brabant helpt u verder en brengt u zo nodig in contact met de juiste specialist.

 

 

 
Monumentenwacht Noord-Brabant Sparrendaalseweg 5 NL 5262 LR Vught T:0411-643 366 info@mwnb.nl