Wabo

 

Het vergunningstelsel voor gebouwde monumenten – waartoe ook tuinen en parken worden gerekend – is sinds 1 oktober 2010 ondergebracht in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deze wet regelt de omgevingsvergunning. Dit is een geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.

 

De Wabo beoogt:

  • een betere dienstverlening aan bedrijven en burgers;
     
  • minder administratieve lasten voor bedrijven en burgers;
     
  • kortere procedures;
     
  • voorschriften die op elkaar zijn afgestemd.

 

Voor alle wijzigingen aan een beschermd monument (gemeentelijk of rijksmonument) is een omgevingsvergunning vereist. Het is strafbaar om een dergelijk monument zonder vooraf verleende omgevingsvergunning te wijzigen, verstoren, slopen of verplaatsen. Een omgevingsvergunning is eveneens vereist voor het slopen en soms ook het ingrijpend wijzigen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht. De Wabo is niet van toepassing op archeologische rijksmonumenten.

 

Een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd bij de gemeente. In het geval van gebouwde monumenten mag de gemeente ook bijna altijd de beslissing op de aanvraag nemen. Daarmee hebben gemeenten een belangrijke verantwoordelijkheid voor de monumentenzorg. Ook hebben zij tot taak om eigenaren en beheerders van monumenten te informeren en te begeleiden bij voornemens tot wijziging van een monument. Bij bovengemeentelijke belangen beslist de Provincie of de minister van VROM over de vergunningverlening.

 

In kringen van monumentenzorgers zijn onderdelen van de Wabo niet onomstreden. Wat wel en niet wordt toegestaan, kan per gemeente en per gebied binnen een gemeente aanmerkelijk verschillen. Wie plannen heeft om aan een beschermd monument of aan een beeldbepalend pand (ingrijpende) wijzigingen aan te brengen, doet er verstandig aan zich tijdig en volledig te laten informeren over wat wel en niet is toegestaan. Zoals vermeld is de gemeente hiervoor het aangewezen loket.

 

Meer informatie over de Wabo is met name te vinden op:
www.infomil.nl
www.overheid.nl

 
Monumentenwacht Noord-Brabant Sparrendaalseweg 5 NL 5262 LR Vught T:0411-643 366 info@mwnb.nl