ANBI


Monumentenwacht Noord-Brabant is een zogenaamde ANBI organisatie (algemeen nut beogende instelling). Bij het doen van schenkingen aan een ANBI organisatie kan dit voor de schenker onder meer fiscale voordelen opleveren.
Om te voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen en behouden van de ANBI-status is het noodzakelijk om een aantal gegevens te publiceren. De Belastingdienst ziet er op toe dat deze publicatie ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.
Onderstaand treft u de gegevens aan welke in het kader van de ANBI wenselijk zijn. In een aantal gevallen is de gevraagde informatie elders op onze website te vinden. In dat geval wordt u doorverwezen naar de juiste websitepagina.
Op de website van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl is meer informatie te verkrijgen over ANBI.

 


Naam
Stichting Monumentenwacht Noord-Brabant

Fiscaal nummer
005489416

 

 

Contactgegevens
De contactgegevens van Monumentenwacht Noord-Brabant staan vermeld op de homepage van deze website.

 

 

Bestuurssamenstelling
Het toezichthoudend orgaan van Monumentenwacht Noord-Brabant is de Raad van Commissarissen. Daarin hebben zitting: mevrouw M.A.H. Moorman (voorzitter), drs. P.F.A.M. van Boekel RA (lid) en mr. J.A.M. van Heijningen (lid), drs. J.J.C. Adriaansen (lid).

Het bestuur van de organisatie wordt gevormd door mevrouw ir. S. de Koning (directeur-bestuurder).

 

 

Doelstelling
De doelstellingen van Monumentenwacht Noord-Brabant staan, naast informatie omtrent het ontstaan, de visie, de missie en de kerntaken van de organisatie elders op deze website vermeld. Lees meer

 

 

Beleidsplan


Beleid en uitvoering
Monumentenwacht Noord-Brabant wil de komende jaren, ondanks de economisch moeilijke situatie, een bescheiden groei van het aantal te inspecteren objecten realiseren. Daarbij richt de organisatie zich vooral op onrendabele gebouwde monumenten, historische interieurs en archeologische monumenten. Voorwaarden zijn dat de tarieven voor abonnees slechts beperkt mogen stijgen en dat kosten en baten in evenwicht blijven. De vereiste ruimte moet worden gecreëerd door een verdere verhoging van de efficiency.

 

Gebouwen

Bij een inspectie wordt het volledige monument nauwlettend nagekeken op (zich aankondigende) gebreken. Kleine herstelwerkzaamheden, met name op het dak, worden direct uitgevoerd. Gebleken is dat abonnees, juist in deze economisch mindere tijd, deze service bijzonder op prijs stellen. Omdat hiermee vroegtijdig verval wordt voorkomen, zullen herstel en onderhoud nadrukkelijk aandacht blijven krijgen. De aard en frequentie van de inspecties worden steeds nauwkeuriger afgestemd op de onderhoudsbehoefte van het gebouw en de wensen van de abonnee. Hierdoor kan, binnen verantwoorde grenzen, enige extra inspectiecapaciteit worden verkregen.

 

Ook het nieuwe rapportagesysteem COMEET zal op termijn bijdragen aan een efficiëntere bedrijfsvoering. Het is gebaseerd op een database-structuur en voldoet volledig aan de actuele Nederlandse en Europese normen voor de conditiemeting van gebouwen respectievelijk cultureel erfgoed (CEN TC 346: ‘Conservation of cultural property – condition survey of immovable heritage’).

 

De provincie Noord-Brabant rekent Monumentenwacht tot de instellingen die de basisinfrastructuur voor het erfgoedveld vormen. Het beleid van beide organisaties is hierdoor sterk verwant. Door de instandhouding van monumenten te bevorderen, stimuleert Monumentenwacht ook de beleving van monumenten door het publiek. En daarmee de bewustwording van het belang van dit erfgoed en de steun voor het provinciale erfgoedbeleid. Dit laatste is in toenemende mate ook gericht op de omgeving van de objecten en versterking van de (Brabantse) identiteit.

 

Daarnaast speelt Monumentenwacht een belangrijke rol voor het provinciale herbestemmingsbeleid. Op het moment dat gebouwen niet langer rendabel zijn, komen zij leeg te staan. Het is van groot belang om (verdergaand) verval dan te voorkomen. Monumentenwacht doet dit door de objecten wind- en waterdicht te houden. Dit speelt met name bij religieuze gebouwen, zoals kerken en kloosters. Door leegstand en verval te voorkomen, worden de kansen op een passende nieuwe bestemming gemaximaliseerd. Monumentenwacht verricht de hiervoor benodigde werkzaamheden kosteloos.

 

Historische interieurs
De behoefte aan deskundig advies over de instandhouding van historische interieurs blijft onverminderd groot. De ervaring wijst uit dat er veel is te winnen bij een juiste wijze van onderhouden en reinigen. Een probleem is echter dat het veel eigenaren, beheerders en andere betrokkenen ontbreekt aan kennis op dit gebied. Daarom ontwikkelde Monumentenwacht Noord-Brabant het project ‘Vrijwilligers historische interieurs’. Hierin worden vrijwilligers geschoold in het reinigen en onderhouden van het historische interieur objecten en materialen.

 

Archeologische monumenten
Archeologische objecten zijn van grote historische waarde, maar vallen vaak weinig op en bevinden zich niet zelden op afgelegen plaatsen. Daarom is het van belang dat inspecteurs van Monumentenwacht deze locaties jaarlijks bezoeken om hun toestand te monitoren en kleine herstel- en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Ofschoon zowel de interesse als de middelen voor deze objecten onder druk staan, streeft Monumentenwacht naar uitbreiding van het aantal te inspecteren archeologische monumenten.

 

Molens
Monumentenwacht Noord-Brabant voert, in mandaat van de provincie Noord-Brabant, een subsidieregeling voor molens uit. In principe komen alle Brabantse molens hiervoor in aanmerking. Meer informatie over deze regeling is elders te vinden op deze website. Lees meer

 

Overige onderwerpen
Monumentenwacht besteedt permanent aandacht aan scholing en opleiding van de eigen medewerkers. Daarnaast wordt de vorming van vaklieden gestimuleerd. Onder meer door het aanbieden van stageplaatsen en door deelname aan JOBHOUSE, het meerjarige provinciale project voor grote erfgoedcomplexen. Binnen dit laatste project is Monumentenwacht Noord-Brabant tevens actief als technisch adviseur van het provinciebestuur.

 

Abonnees en andere relaties worden van nieuws en actuele ontwikkelingen op de hoogte gebracht via deze website en regelmatig verschijnende nieuwsbrieven (op papier en digitaal). Daarnaast wordt elke vier jaar een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Als de uitkomsten daartoe aanleiding geven, past Monumentenwacht haar diensten en producten aan.

 

Monumentenwacht is niet alleen een van de uitvoerders van provinciaal erfgoedbeleid, maar ook adviseur van de provincie Noord-Brabant. Gevraagd en ongevraagd worden suggesties en voorstellen gedaan om, waar dat nodig wordt geacht, beleid en regelgeving bij te stellen.

 

Monumentenwacht Noord-Brabant realiseert zich dat haar doen en laten in belangrijke mate afhankelijk is van het landelijke en provinciale beleid voor de instandhouding van (gebouwd) cultureel erfgoed. In dat verband is het van belang dat de organisatie  is aangewezen als ‘dienst van algemeen economisch belang’. Hierdoor kan de provinciale subsidie niet worden aangemerkt als ongeoorloofde staatssteun.

 

Teneinde haar positie te consolideren en te versterken blijft Monumentenwacht inzetten op een aantal succesfactoren die hun waarde ruimschoots hebben bewezen. Dit zijn onder meer de onafhankelijke en onpartijdige positie, de erkende (bouwtechnische) kennis, expertise en ervaring, het directe en laagdrempelige contact met monumenteigenaren, de brede dienstverlening en de bijdrage aan een duurzame instandhouding van het cultureel erfgoed.

 

 

Beloningsbeleid

De leden van de Raad van Commissarissen ontvangen voor hun activiteiten geen bezoldiging maar een onkostenvergoeding. 
De personeelsleden van de organisatie, waaronder de directie, worden bezoldigd conform het Arbeidsreglement Stichting Monumentenwacht Noord-Brabant. Dit arbeidsreglement, alsmede de daarin opgenomen salarisschalen, komen overeen met de Collectieve Arbeidsvoorwaardenovereenkomst Provincies en liggen in lijn met de arbeidsvoorwaarden en het beloningsbeleid van de provincie Noord-Brabant.

 

 

Verslag uitgeoefende activiteiten
Jaarlijks doet Monumentenwacht Noord-Brabant op deze website verslag van de uitgeoefende activiteiten middels een publieksjaarverslag.
De jaarverslagen zijn elders op deze website te vinden. Lees meer


 

Financiële verantwoording
Jaarlijks stelt Monumentenwacht Noord-Brabant een jaarrekening op welke door een daartoe bevoegd registeraccountant wordt voorzien van een goedkeurende verklaring. Daarna wordt de jaarrekening vastgesteld door de Raad van Commissarissen.
Hierna is een overzicht opgenomen van de jaarcijfers over 2016.

 

BATEN       LASTEN    
Provinciaal subsidie 999.731   Personeelskosten 1.141.291
Provinciaal subsidie       Afschrijvingen 62.331
Beleidsreg. Cult. Erfgoed 100.000   Huisvestingskosten 112.587
Abonnementen 134.255   Organisatiekosten 226.245
Inspecties 463.641   Kosten activiteiten 46.772
Overige baten 26.396   Kosten projecten 36.989
      Kosten Beleidsregel  
      Cult. Erfgoed 93.000
   Saldo baten en lasten 4.808

TOTAAL BATEN 1.724.023   TOTAAL LASTEN 1.724.023

 

Resultaatbestemming:

Saldo baten en lasten 4.808
Resultaatbestemming:    
Toevoeging aan egalisatiereserves 34.048
Onttrekkingen aan bestemmingsfondsen -29.240
 4.808


BALANS PER 31 DECEMBER 2015
ACTIVA            PASSIVA    
Materiële vaste activa        178.053   Reserves 412.142
Vlottende activa 216.761   Voorzieningen 6.600
Liquide middelen
556.740
  Vlottende passiva
532.812
TOTAAL ACTIVA 951.554   TOTAAL PASSIVA 951.554

 

 
Monumentenwacht Noord-Brabant Sparrendaalseweg 5 NL 5262 LR Vught T:0411-643 366 info@mwnb.nl