Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen en onderhouden van deze website grote zorg is besteed aan de inhoud aanvaardt Monumentenwacht Noord-Brabant geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan.
De op deze website weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
De inhoud en functionele werking van de website kan zonder nadere aankondiging door Monumentenwacht Noord-Brabant worden gewijzigd.
Informatie die rechtstreeks per e-mail wordt verzonden of die via deze website naar Monumentenwacht Noord-Brabant wordt verzonden is niet beveiligd tenzij in het privacy statement anders is aangegeven. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.
Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Monumentenwacht Noord-Brabant is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.


Although great care has been taken with the content during the composition and maintenance of this website, Monumentenwacht Noord-Brabant does not accept any responsibility for the consequences of the incompleteness or inaccuracy thereof.
The information provided by this website is intended as general information. No rights can be derived from this information.
The content and functionality of this website can be altered by Monumentenwacht Noord-Brabant without prior announcement.
Information sent directly or through this website to Monumentenwacht Noord-Brabant is not secured unless the privacy statement indicates otherwise. The contents of a message can therefore not be considered confidential and the sending of such messages takes place at your own risk.
it is prohibited to appropriate, copy or in any other way publish any content or functionality without prior, explicit, written permission from Monumentenwacht Noord-Brabant.

 
Monumentenwacht Noord-Brabant Sparrendaalseweg 5 NL 5262 LR Vught T:0411-643 366 info@mwnb.nl