Visie


Het vertrekpunt voor alle activiteiten van Monumentenwacht Noord-Brabant is de visie die bij de oprichting is geformuleerd en nadien, waar nodig of nuttig, op punten is bijgesteld. Hier een overzicht van de belangrijkste elementen uit onze huidige visie.
 

 

  • Het cultureel erfgoed bepaalt in belangrijke mate de identiteit van een individu en een gemeenschap, zoals een dorp, stad, regio of provincie. Daarom wordt dit cultureel erfgoed door een groot deel van de samenleving hoog gewaardeerd. Monumenten vormen daar een essentieel onderdeel van. Omdat zij onvervangbaar zijn, is het zaak deze objecten in volle omvang en in goede staat te behouden.


• Monumenten zijn niet alleen onmisbaar als dragers van een identiteit, ze vervullen veelal ook een economische rol. Veel objecten bieden nog altijd een hoogwaardige gebruiksfunctie. Daarnaast verhoogt het monumentale erfgoed in belangrijke mate de toeristische aantrekkelijkheid van stad of streek.


• De instandhouding van cultureel erfgoed kost in veel gevallen meer dan de objecten opbrengen. Door structureel preventief onderhoud kunnen verval en vervolgschade worden voorkomen, waardoor de instandhoudingkosten worden beperkt.
 

 

  • De preventieve aanpak van Monumentenwacht (inspectie, noodherstel, advies) sluit volledig aan bij het beleid van overheden; dit is gericht op een duurzame instandhouding van het gebouwde erfgoed.


• Preventief onderhoud wordt bevorderd door de staat van het erfgoed te monitoren, door tijdig te signaleren dat maatregelen nodig zijn, door eigenaren bewust te maken van hun verantwoordelijkheid voor een goede instandhouding en door te wijzen op instrumenten die hierbij ter beschikking staan.


• Monumentenwacht streeft naar een maximale deskundigheid op het gebied van de (preventieve) instandhoudingstechnologie en stelt zich bij al haar activiteiten onafhankelijk en onpartijdig op. Dit is naar onze overtuiging in het belang van alle partijen (monumenteigenaren, overheden, bedrijfsleven en Monumentenwacht zelf).
 

 

  • De instandhouding van monumenten is kostbaarder dan die van reguliere bouwwerken. Tegelijk is een verantwoorde instandhouding van monumenten een algemeen maatschappelijk belang. Omdat Monumentenwacht een kosteneffectieve instandhouding stimuleert, ontvangen wij financiële ondersteuning van de Provincie Noord-Brabant. Deze steun heeft een veel bredere werking en een belangrijk economisch effect, omdat onze inspecties en adviezen leiden tot investeringen en werk voor vele andere partijen.


• Samenwerking met partners in het erfgoedveld vergroot de effectiviteit van ons werk. Daarom streeft Monumentenwacht Noord-Brabant naar constructieve betrekkingen met onder meer met het Brabantse Provinciebestuur, de collega-Monumentenwachten, uiteenlopende culturele instellingen zowel in Brabant als daarbuiten, alsmede internationale erfgoedplatforms.
 

 

 

 
Monumentenwacht Noord-Brabant Sparrendaalseweg 5 NL 5262 LR Vught T:0411-643 366 info@mwnb.nl