Publicaties

 

Het volgende overzicht bevat publicaties die zijn uitgebracht door Monumentenwacht Noord-Brabant of waaraan Monumentenwacht Noord-Brabant heeft bijgedragen. Door te klikken op de titel wordt het document zichtbaar als pdf-bestand. Gedrukte exemplaren kunt u aanvragen via info@mwnb.nl. De publicatie wordt u dan gratis toegestuurd (of u ontvangt bericht dat deze niet meer leverbaar is).

 

Informatiebladen Archeologie

Om eigenaren en beheerders van archeologische monumenten voor te lichten over de betekenis en een juiste instandhouding van deze objecten, heeft Monumentenwacht Noord-Brabant een set van vier informatiebladen uitgebracht over:

 

Kasteelbergen of mottes Grafheuvels Urnenvelden Landweren of landgraven

 

 

meer...
 

Tips voor Historische Interieur

Twee artikelen die eerder in de Nieuwsbrief verschenen, geven tesamen een goed beeld van de belangrijkste aandachtspunten bij de instandhouding van een historisch interieur. Hier als pdf-bestand te downloaden.

 

Tien tips voor verantwoord reinigen


Tien tips voor oordeelkundig onderhoud

 

meer...
 

Klanttevredenheidsonderzoek

Een grote meerderheid van onze abonnees is tevreden of zeer tevreden over de dienstverlening door Monumentenwacht Noord-Brabant. Dat is de verheugende uitkomst van het onlangs gehouden klanttevredenheidsonderzoek.
 
De prijs-kwaliteitverhouding van de reguliere inspectie wordt beoordeeld met een rapportcijfer van 8,0. De inhoud en duidelijkheid van het inspectierapport en de klantvriendelijkheid van de inspecteurs worden door maar liefst 93 procent van de respondenten als goed of zeer goed gekwalificeerd. Het spreekt voor zich dat we erg blij zijn met dit resultaat. Tegelijk rijst de vraag wat we kunnen doen om abonnees nog beter van dienst te zijn. Want ook dat is een belangrijk doel van een tevredenheidsonderzoek. We zullen in elk geval extra aandacht besteden aan de onderdelen uit het onderzoek waar de scores iets minder gunstig zijn. Hier een korte beschrijving van de opzet van het onderzoek en een samenvatting van de uitkomsten.
 
Opzet van het onderzoek
Het tevredenheidsonderzoek is in oktober 2015 uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksinstituut het PON te Tilburg. Aan 2015 abonnees van Monumentenwacht Noord-Brabant is gevraagd een korte vragenlijst in te vullen. In totaal hebben 560 personen de vragenlijst volledig ingevuld. Veruit de meeste respondenten schakelen Monumentenwacht in bij de instandhouding van monumentale gebouwen. Enkele tientallen personen reageerden in verband met de inspectie van historische interieurs, archeologische monumenten en de uitvoering van de subsidieregeling voor molens.
 
Monumentale gebouwen
Eigenaren en beheerders van monumenten geven voor de uitvoering van de inspectie gemiddeld het rapportcijfer 8,2. Er is ook gevraagd naar de tevredenheid op onderdelen. Deze worden hierna genoemd, met tussen haakjes het percentage respondenten dat het oordeel goed of zeer goed gaf. Uitgevoerde kleine onderhoudswerkzaamheden (84%); inhoud van het inspectierapport (92%); duidelijkheid van het inspectierapport (91%); klantvriendelijkheid van de inspecteurs (96%); wijze waarop de inspecteur heeft geadviseerd tijdens de inspectie (87%). De prijs-kwaliteitverhouding van de inspectie wordt zoals vermeld beoordeeld met een 8,0. De gemiddelde scores komen goed overeen met de scores die de meeste afzonderlijke respondenten geven, maar er zit wel een redelijke spreiding in de waardering. Zowel naar boven als naar beneden.
 
Overige objecten
Bij de historische interieurs is het beeld een stuk gelijkmatiger. Deze (kleine) groep respondenten heeft voor de uitvoering van de inspecties uitsluitend zevens en achten gegeven, met een 7,5 als gemiddelde. De prijs-kwaliteitverhouding van de inspectie wordt gewaardeerd met een 7,0.
De waardering voor de inspecties van archeologische monumenten komt uit op een 8,3. De prijs-kwaliteitverhouding wordt gewaardeerd met een 7,8.
Over de uitvoering van de subsidieregeling voor molens is 78% van de respondenten (zeer) tevreden. Het gemiddelde rapportcijfer is een 7,3.
 
Algemene beoordeling
Er is ook nagegaan wat relaties in algemene zin vinden van het functioneren van de organisatie van Monumentenwacht Noord-Brabant. Er is gevraagd naar de telefonische bereikbaarheid, de wijze waarop inspectieafspraken worden gemaakt, het contact met de administratie en de ervaringen met de website. Het feit dat een deel van de respondenten reageert met ‘weet niet/geen mening’ geeft aanleiding tot nader onderzoek en eventueel (voorlichtende) maatregelen. Daarnaast valt op dat, los van de groep zonder mening, de grote meerderheid de ervaringen kwalificeert als ‘goed’. Aanmerkelijk kleinere groep kiezen voor ‘voldoende’ en ‘uitstekend’. De kwalificaties ‘matig’ en ‘slecht’ komen (vrijwel) niet voor.
 
Nuttige suggesties
Ten slotte bood het onderzoek de respondenten gelegenheid om opmerkingen te plaatsen. Meer dan honderd personen hebben hiervan gebruikgemaakt. Voor de vele nuttige suggesties willen wij de betrokkenen bedanken. Zij kunnen er op vertrouwen dat Monumentenwacht Noord-Brabant ermee aan de slag gaat. 
 
meer...
 
Monumentenwacht Noord-Brabant Sparrendaalseweg 5 NL 5262 LR Vught T:0411-643 366 info@mwnb.nl