Nieuwsarchief

Het belang van Monumentenwacht in beeld gebracht

In 1973 werd in Friesland de landelijke Nederlandse Monumentenwachtorganisatie opgericht.
In de loop van de tijd heeft Monumentenwacht, zowel nationaal als internationaal, een uitstekende reputatie opgebouwd waar het gaat om het behoud van cultureel erfgoed door het nemen en bevorderen van (preventieve) onderhoudsmaatregelen, gekoppeld aan regelmatige inspecties.
Degenen die in de praktijk met het werk van Monumentenwacht in aanraking komen, ervaren ongetwijfeld de voordelen van de ‘Monumentenwacht methode’. Tot nu toe is naar de effecten daarvan echter nog geen wetenschappelijk onderzoek gedaan.
 
TNO/TU Delft onderzoek in Brabant 
In maart 1975 werd in het provinciehuis te ’s-Hertogenbosch, als derde provincie in Nederland, een provinciale Monumentenwachtorganisatie ten doop gehouden. In het kader van het 40 jarig jubileum -dit jaar- is aan TNO en de TU Delft opdracht gegeven tot het onderzoeken van de effecten van het werk van Monumentenwacht. Kort gezegd: hoe belangrijk is Monumentenwacht voor het behoud van ons culturele erfgoed.
Onder leiding van Prof. Ir. Rob van Hees vergeleek het TNO/TU team de bouwkundige toestand van monumenten die regelmatig door de Brabantse Monumentenwacht worden geïnspecteerd met die van monumenten waarvan de eigenaren, om welke redenen dan ook, (nog) geen gebruik maken van de diensten van Monumentenwacht.
 
Het belang van Monumentenwacht aangetoond
De resultaten van het onderzoek spreken voor zich en maken duidelijk dat Monumentenwacht een substantiële bijdrage levert aan het bestendige behoud van ons culturele erfgoed. 
Het eerste exemplaar van het rapport is op 9 december 2015 aangeboden aan de Brabantse gedeputeerde Henri Swinkels.
De conclusies uit het rapport zijn niet alleen voor de Brabantse Monumentenwacht van belang maar zeker ook voor de overige provinciale Monumentenwachten in Nederland en zelfs voor de Monumentenwacht organisaties die momenteel al in meer dan tien Europese landen actief zijn. Daartoe is onder de titel “The importance of a Monumentenwacht system: The situation in North-Brabant” tevens een Engelstalige versie van het rapport samengesteld.
 
 

ma 14 dec 2015

Tevredenheidsonderzoek 2015

Een grote meerderheid van onze abonnees is tevreden of zeer tevreden over de dienstverlening door Monumentenwacht Noord-Brabant. Dat is de verheugende uitkomst van het onlangs gehouden klanttevredenheidsonderzoek.

 

De prijs-kwaliteitverhouding van de reguliere inspectie wordt beoordeeld met een rapportcijfer van 8,0. De inhoud en duidelijkheid van het inspectierapport en de klantvriendelijkheid van de inspecteurs worden door maar liefst 93 procent van de respondenten als goed of zeer goed gekwalificeerd. Het spreekt voor zich dat we erg blij zijn met dit resultaat. Tegelijk rijst de vraag wat we kunnen doen om abonnees nog beter van dienst te zijn. Want ook dat is een belangrijk doel van een tevredenheidsonderzoek. We zullen in elk geval extra aandacht besteden aan de onderdelen uit het onderzoek waar de scores iets minder gunstig zijn. Hier een korte beschrijving van de opzet van het onderzoek en een samenvatting van de uitkomsten.
 

Opzet van het onderzoek
Het tevredenheidsonderzoek is in oktober 2015 uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksinstituut het PON te Tilburg. Aan 2015 abonnees van Monumentenwacht Noord-Brabant is gevraagd een korte vragenlijst in te vullen. In totaal hebben 560 personen de vragenlijst volledig ingevuld. Veruit de meeste respondenten schakelen Monumentenwacht in bij de instandhouding van monumentale gebouwen. Enkele tientallen personen reageerden in verband met de inspectie van historische interieurs, archeologische monumenten en de uitvoering van de subsidieregeling voor molens.
 
Monumentale gebouwen
Eigenaren en beheerders van monumenten geven voor de uitvoering van de inspectie gemiddeld het rapportcijfer 8,2. Er is ook gevraagd naar de tevredenheid op onderdelen. Deze worden hierna genoemd, met tussen haakjes het percentage respondenten dat het oordeel goed of zeer goed gaf. Uitgevoerde kleine onderhoudswerkzaamheden (84%); inhoud van het inspectierapport (92%); duidelijkheid van het inspectierapport (91%); klantvriendelijkheid van de inspecteurs (96%); wijze waarop de inspecteur heeft geadviseerd tijdens de inspectie (87%). De prijs-kwaliteitverhouding van de inspectie wordt zoals vermeld beoordeeld met een 8,0. De gemiddelde scores komen goed overeen met de scores die de meeste afzonderlijke respondenten geven, maar er zit wel een redelijke spreiding in de waardering. Zowel naar boven als naar beneden.
 
Overige objecten
Bij de historische interieurs is het beeld een stuk gelijkmatiger. Deze (kleine) groep respondenten heeft voor de uitvoering van de inspecties uitsluitend zevens en achten gegeven, met een 7,5 als gemiddelde. De prijs-kwaliteitverhouding van de inspectie wordt gewaardeerd met een 7,0.
De waardering voor de inspecties van archeologische monumenten komt uit op een 8,3. De prijs-kwaliteitverhouding wordt gewaardeerd met een 7,8.
Over de uitvoering van de subsidieregeling voor molens is 78% van de respondenten (zeer) tevreden. Het gemiddelde rapportcijfer is een 7,3.
 
Algemene beoordeling
Er is ook nagegaan wat relaties in algemene zin vinden van het functioneren van de organisatie van Monumentenwacht Noord-Brabant. Er is gevraagd naar de telefonische bereikbaarheid, de wijze waarop inspectieafspraken worden gemaakt, het contact met de administratie en de ervaringen met de website. Het feit dat een deel van de respondenten reageert met ‘weet niet/geen mening’ geeft aanleiding tot nader onderzoek en eventueel (voorlichtende) maatregelen. Daarnaast valt op dat, los van de groep zonder mening, de grote meerderheid de ervaringen kwalificeert als ‘goed’. Aanmerkelijk kleinere groep kiezen voor ‘voldoende’ en ‘uitstekend’. De kwalificaties ‘matig’ en ‘slecht’ komen (vrijwel) niet voor.
 
Nuttige suggesties
Ten slotte bood het onderzoek de respondenten gelegenheid om opmerkingen te plaatsen. Meer dan honderd personen hebben hiervan gebruikgemaakt. Voor de vele nuttige suggesties willen wij de betrokkenen bedanken. Zij kunnen er op vertrouwen dat Monumentenwacht Noord-Brabant ermee aan de slag gaat. 
 

 

ma 07 dec 2015

 
Monumentenwacht Noord-Brabant Sparrendaalseweg 5 NL 5262 LR Vught T:0411-643 366 info@mwnb.nl