Websites


Onderstaand overzicht bevat een aantal websites van achtereenvolgens provinciale-, nationale en internationale organisatie die voor (aanstaande) monumenteneigenaren en geïnteresseerden in monumenten interessant kunnen zijn.
In de loop van de tijd zullen meer interessante websites aan het overzicht worden toegevoegd.

 

Brabantse provinciale organisaties

 • Provincie Noord-Brabant
  De website van het provinciaal bestuur van Noord-Brabant met informatie over de provincie, het bestuurlijk apparaat en de provinciale activiteiten op het gebied van het behoud van het Brabantse culturele erfgoed.
  www.brabant.nl

 

 • Erfgoed Brabant
  Erfgoed Brabant is onze zusterinstelling op het gebied van het Brabantse culturele erfgoed.
  De organisatie spant zich in voor het behoud en het creatief benutten van het Brabantse cultureel erfgoed. De taken zijn het bevorderen van erfgoedbewustzijn onder een groot publiek, het verzorgen van en adviseren over erfgoededucatie en het ondersteunen van erfgoedinstellingen bij het beheer van hun erfgoed.
  www.erfgoedbrabant.nl

 

 • Monumentenhuis Brabant
  Het Monumentenhuis Brabant bevordert de kwaliteit van de integrale monumentenzorg in Noord-Brabant. De organisatie doet dat door het verbeteren van de integrale monumentenzorg op gemeentelijk niveau en advisering aan gemeenten; het faciliteren en stimuleren van overleg en samenwerking tussen de overheden onderling en tussen gemeenten en particuliere organisaties om kennis en expertise van die partijen effectief te integreren in het totale monumentenbeleid en het desgewenst ondersteunen en faciliteren van particuliere organisaties en instellingen, werkzaam op het terrein van de cultuurhistorie.
  www.monumentenhuisbrabant.nl

 

 • Monumenten Fonds Brabant
  NV Monumenten Fonds Brabant houdt zich bezig met het verwerven, restaureren, herbestemmen en beheren van monumenten zodat het cultureel erfgoed in Brabant niet verloren gaat. Voor alle aangekochte monumenten wordt een rendabele herbestemming gezocht die past bij het monument en de omgeving en die bijdraagt aan het behoud en versterking van de kwaliteit en belevingswaarde van het historische stads- of dorpsbeeld.
  www.monumentenfondsbrabant.nl

meer...
 

Nationale organisaties

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is de nationale autoriteit op het gebied van het behoud van ons cultureel erfgoed.
De dienst is onder meer nauw betrokken bij de aanwijzing, het behoud, de duurzame ontwikkeling en het toegankelijk maken  van het meest waardevolle erfgoed van Nederland, onder meer door het verbinden van beleid, wetenschap en praktijk. De dienst  adviseert en stelt informatie en kennis beschikbaar. Ook voert RCE de wettelijke taken uit die aan deze dienst zijn opgedragen.
www.cultureelerfgoed.nl

 

Nationaal Restauratiefonds
Nationaal Restauratiefonds (NRF) is een onafhankelijke stichting die financieringen verstrekt en subsidies uitbetaalt aan monumenteigenaren voor restauratie en onderhoud van hun pand. Ook verstrekken wij informatie en advies bij de financiële en procesmatige aspecten van restauratie en onderhoud van monumenten. Zowel eigenaren van rijksmonumenten als van gemeentelijke monumenten kunnen bij het NRF terecht voor de financiële kennis die u nodig heeft bij restauratie en onderhoud aan uw monumentale pand. U kunt een financiering op maat aanvragen.
www.restauratiefonds.nl

 

Vakgroep Restauratie
De Vakgroep Restauratie is de landelijke branchevereniging van erkende restauratiebouwbedrijven. De leden zijn allen "erkend restauratie bouwbedrijf". Dat wil zeggen dat de bedrijfsorganisatie en het restauratie-vakmanschap van deze bedrijven voldoen aan strenge kwaliteitsnormen.
De voornaamste taken van de Vakgroep Restauratie zijn kwaliteitsborging van restauratiewerk, kennisoverdracht van vakmanschap en belangenbehartiging van de aangesloten restauratiebouwbedrijven.
www.vakgroeprestauratie.nl

 

Belastingdienst
Het is soms mogelijk om onderhoudskosten van rijksmonumenten fiscaal te verrekenen. Om hierover meer informatie te verkrijgen kunt u inloggen op de site van de belastingdienst, linksboven ‘particulier’ aanklikken en vervolgens in het zoekvenster rechtsboven ‘monument’ intypen. U kunt daarna kiezen uit de verschillende items over monumenten die op deze site voorkomen.
www.belastingdienst.nl

 

Vereniging Provinciale Monumentenwachten Nederland
De VPMN is de samenwerkingsorganisatie van de provinciale monumentenwachten.
Binnen VPMN worden de gezamenlijke landelijke activiteiten gecoördineerd.
www.monumentenwacht.nl

 

Stichting Open Monumentendag
De Stichting Open Monumentendag organiseert de jaarlijkse Open Monumentendagen in Nederland. Zij wil in heel Nederland een groot en breed publiek bewust maken van monumenten, om zo de belangstelling en de waardering voor, en de betrokkenheid bij monumenten te vergroten. De stichting gelooft dat belangstelling voor monumenten en een toename van het historisch besef een gunstig effect heeft op het behoud van monumenten, en daarmee op onze leefomgeving en het welzijn van de samenleving als geheel.
www.openmonumentendag.nl

 

Erfgoedstem
De Erfgoedstem is de website met actuele informatie over cultureel erfgoed. Doel van de organisatie is “het bevorderen van gezamenlijkheid in de erfgoedsector”.
Een belangrijke subdoelstelling is ‘het vergroten van publiek draagvlak voor het werk van de sector’ De focus van de berichtgeving ligt op de gebouwde omgeving. Daaronder wordt verstaan: monumenten (jong en oud), historische landschappen, stadsensembles, waterwerken en archeologische sites.
www.erfgoedstem.nl

 

Erfgoed Magazine

Voorgekomen uit de Monumentenwachtorganisatie was het tijdschrift Monumenten in de tachtiger jaren van de vorige eeuw één van de eerste landelijke media die specifiek aandacht schonk aan alle aspecten van de zorg voor cultureel erfgoed.
Momenteel is Monumenten het grootste medium op dit gebied in Nederland. www.tijdschriftmonumenten.nl

 

ERM

De ERM is opgericht om de kwaliteit van het onderhouden en restaureren van monumenten op een breed gedragen kwaliteitsniveau te brengen en te houden. Daartoe werken opdrachtgevers, overheden en bedrijven samen in de netwerkorganisatie ERM. Samen stellen zij kwaliteitsrichtlijnen op voor alle aspecten van het onderhouden en restaureren. Richtlijnen die alle betrokkenen houvast bieden. Die bijdragen aan efficiency, en dus tijd en geld besparen. En die het mogelijk maken om ons erfgoed te verzekeren van optimale zorg. Lees meer over de ERM op www.stichtingerm.nl.

meer...
 

Internationale organisaties

 

 • ICOMOS
  ICOMOS, the International Council on Monuments and Sites, is a global non-governmental organization associated with UNESCO. Its mission is to promote the conservation, protection, use and enhancement of monuments, building complexes and sites. He participates in the development of doctrine, evolution and distribution of ideas, conducts advocacy. ICOMOS is the Advisory Body of the World Heritage Committee for the Implementation of the World Heritage Convention of UNESCO. As such, it reviews the nominations of cultural world heritage of humanity and ensures the conservation status of properties.
  www.icomos.org

 

 

 • Europa Nostra
  The voice of cultural heritage in Europe.
  Europa Nostra represents some 250 non-governmental organisations, 150 associate organisations and 1500 individual members from more than 50 countries who are fully committed to safeguarding Europe’s cultural heritage and landscapes. Together, the organization provides a powerful network for dialogue and debate. Europa Nostra also lobbies for sustainable policies and high quality standards with regard to heritage.
  www.europanostra.org

 

meer...
 

                               

 
Monumentenwacht Noord-Brabant Sparrendaalseweg 5 NL 5262 LR Vught T:0411-643 366 info@mwnb.nl